Privacy Policy

LeftBANQ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze gegevens in het kader van uw privacy zorgvuldig te behandelen. Daarom willen we u met deze privacyverklaring heldere en transparante informatie.

Deze Privacy verklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de activiteiten van leftBANQ en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens overmaken.
LeftBANQ draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de GDPR.
Door uw persoonsgegevens te delen met leftBANQ erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure.
Deze PRIVACY POLICY is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij op welke wijze dan ook ontvangen via de platformen, communicatiekanalen en gelieerde ondernemingen die deel uitmaken van of beheerd worden door leftBANQ.

Concreet gaat het over gegevens die ontvangen worden door:

Uw gegevens worden bewaard wanneer:

  • u via onze website tickets bestelt,
  • u zich inschrijft op onze nieuwsbrief via onze website,
  • u bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon, SMS, sociale media, …  ons gegevens overmaakt die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten naar u toe.

Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • om u informatie zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproducties via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.
  • om de reservatie die u maakt voor één van onze voorstellingen door te geven aan de reservatiedienst. Bijgevolg kan het zijn dat uw gegevens ook worden opgenomen in de bestanden van de desbetreffende theaters.
  • om u informatie over onze werking, activiteiten, .. te kunnen meedelen.

Enkel de medewerkers van leftBANQ verwerken uw gegevens en zijn dus verantwoordelijk voor de juiste verwerking.

Buiten deze gerechtvaardigde doorgiften zullen wij uw gegevens nooit aan derden doorgeven.
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

VRAGEN

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacy policy dan kan u zich richten tot de verantwoordelijke gegevensbescherming via het e-mailadres: info@leftbanq.beof per brief naar:
leftBANQ
Halewijnlaan 80
2050 Antwerpen

KLACHTEN

Als u klachten hebt over deze PRIVACY POLICY dan kan u zich richten tot: Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel (Belgium).
Telefoon: +32 2 274 48 00
commission@privacycommission.be

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

LeftBANQ kan zijn PRIVACY POLICY wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Het verdient daarom de aanbeveling om deze privacy policy regelmatig te controleren.

 

Meest recente versie van deze Privacyverklaring : 27 september 2018